Paunawa:
1. Ang minor applicant ay dapat edad 12-17 taong gulang at naninirahan o nag-aaral sa Lungsod ng Marikina sa oras ng kanyang pagrerehistro.

2. Ihanda ang mga sumusunod:
   a. Kopya ng birth certificate ng minor
   b. Valid ID ng magulang o legal guardian
   c. Medical Certificate para sa may mga comorbidities.

3. Para sa mga may comorbidities, dalhin at papirmahan sa inyong doctor ang Medical Certificate ng minor. Download form here

Download Consent and Assent Form Here.

Bilang magulang o legal guardian, nauunawaan at susundin ko ang mga ito.